انتخاب برگه

نرم افزار فیزیوتراپی

گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی فیزیوتراپی

  • ویزیت
  • فیزیوتراپی
  • مکانوتراپی(exercise)
  • تزریق

جزئیات پرونده تخصصی فیزیوتراپی شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

  • اطلاعات عمومی
  • مراجعات بیمار

 

  •   اطلاعات عمومی :

این بخش شامل دو قسمت اطلاعت عمومی و ناحیه درمانی بیمار می باشد.

  • مراجعات بیمار :

این بخش شامل اطلاعات مراجعه بیمار، گزارشات تشخیصی، اقدامات درمانی، اهداف درمانی و برنامه درمانی بیمار می باشد.

 

  •   روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود. نکته قابل توجه در بخش پذیرش نرم افزار فیزیوتراپی قابلیت انتخاب ناحیه درمانی برای هر خدمت و نیز تشخیص اتوماتیک تعداد جلسات برای خدمت انتخاب شده توسط نرم افزار می باشد.

جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد. پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد. پس از ثبت اطلاعات عمومی بیمار در صورت نیاز، اطلاعات مربوط به اقدامات درمانی، اهداف درمانی و برنامه درمانی بیمار در بخش مراجعات جهت هربار مراجعه بیمار ثبت می گردد.

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری را خواهد داشت.

  •   توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی فیزیوتراپی مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد.