تمدید قرار داد پشتیبانی نرم افزار کلینیک پیوند اعضا بیمارستان الزهرا

تمدید قرار داد پشتیبانی نرم افزار کلینیک پیوند اعضا بیمارستان الزهرا

حس خوب پشتیبانی را با کلینیک24 تجربه کنید. با تشکر از کلینیک پیوند اعضا بیمارستان الزهرا به مدیریت آقای دکتر بهنام صانعی  به خاطر تمدید قرارداد پشتیبانی [...]
بیشتر بخوانید تمدید قرار داد پشتیبانی نرم افزار کلینیک پیوند اعضا بیمارستان الزهرا